Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahují informace pro zákazníka o nakupování v Internetovém obchodě www.plysaci.com

1.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě plysaci.com. Tento obchod se zabývá převážně zakázkovou výrobou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu plysaci.com jsou       závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

b) Zboží které je skladem zasíláme od 5ti -do 15 pracovních dnů po připsané platbě na účet, nebo při převzetí zboží na dobírku. Zboží které skladem není a musí se vyrábět,je k dodání v rozmezí 5 - 21 pracovních dní. V krajním případě si prodávající vyhrazuje právo na zaslání zboží podobného.

Úpravy produktu zapište do kolonky při registraci-vyplňování adresy. Například -barvu materiálu,barvu vyšití,nápis,zda písmo-psací,tiskací. Pozor barvy se na každém monitoru mohou lišit!!! V předvánočním období se objednávky přijímají do 10.12. aby veškeré zakázky byly zdárně dokončeny.Na ostatní objednávky nebude brán zřetel,až do 24.12. Objednávky v tomto období od 10.12. -do 24.12. nebudou obnoveny. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Zvolíte službu In-time ,neznamená to,že Vaše zásilka bude druhý den doručena.Služba In-time slouží k přepravě větších zásilek ,které se nevejdou do obálky a výšky 5 cm. Pokud vyberete přepravce In-time vyplňte telefon!

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3.Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu plysaci.com a právním řádem platným v ČR.

1)V případě ,že zákazník chce zboží reklamovat,musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit,že bude zboží reklamovat.Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího ( doporučeně ) . Pokud zákazník zašle zboží na dobírku, má prodávající právo takové zboží nepřevzít .Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces.K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace,doklady o zaplacení ( účtenku či fakturu )

2)Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů,pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak..Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

3).Při uznání reklamace má zákazník právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení platby

Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy vůbec- Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dílo podle § 1837 o dodávce specifického zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Na toto zboží nelze uplatnit Právo na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst.7 Obč.z. 
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele , darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinnen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

4.Práva a povinnosti prodávajícího

a) Faktur -daňový doklad si kupující stáhne na plysaci.com

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

d) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

5.Práva a povinosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 1 hodiny.

6.Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl